Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertbe belépőjegy on-line megváltására


I. Általános rendelkezések

A látogatás és/vagy program szervezőjének és/vagy a weblap üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szervező) adatai:

Az Üzemeltető/Szervező neve: Ökológiai Kutatóközpont – Nemzeti Botanikus Kert Vácrátót
Székhelye és postai címe: 1113 Budapest, Karolina út 29.
Magyarország
Nyilvántartó hatóság:
Cg 300542
Adószáma: 15300540-2-43
E-mail címe: botanikuskert@ecolres.hu
Telefonszáma, fax: +06 28 360 122
Jegyértékesítési ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Jegyértékesítéssel kapcsolatos panaszkezelés:
Tárhely szolgáltató: ld. a Szolgáltató adatainál

A számítógépes jegyértékesítési rendszer szolgáltatója, egyben a jegyértékesítésben közreműködőként részt vevő társaság (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Jegyértékesítő) adatai:

A Szolgáltató neve: EXPO-Informatika Kft.
Székhelye és postai címe: 1096 Budapest, Sobieski János u. 22-24. 4. em. 3.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg 01-09-882628
Adószáma: 13973449-2-43
E-mail címe: info@expoinformatika.hu
Honlapjának címe: www.expoinformatika.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 1/263-6022
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@eregistrator.hu
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: Munkanapokon 9-17 óra között
Tárhely szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
info@mhosting.hu

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szervező, a Szolgáltató (a Szervező és a Szolgáltató együttesen a továbbiakban: Jegyértékesítő) valamint az internetes jegyértékesítési rendszert használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet Szervező által fenntartott és működtetett Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert (továbbiakban NBK) látogatására (a továbbiakban Látogatás), valamint az NBK által szervezett eseti, külön díjazású programokra (a továbbiakban: Program) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlására.

Amennyiben egyes termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi.

A Szervező jogosult a saját weblapján a jegyértékesítési szolgáltatáson túlmenően más szolgáltatásokat is nyújtani, más termékeket is értékesíteni, illetve olyan jegyeket is értékesíteni, amelyek nem a Szolgáltató Rendszeréből származnak. Ezekre a szolgáltatásokra és termékértékesítésekre a jelen ÁSZF nem vonatkozik, mivel ez az ÁSZF kizárólag a Szolgáltató által biztosított jegy- és egyéb árucikk, vagy szolgáltatás értékesítési tevékenységre vonatkozó szabályokat rögzíti.

3. A Rendszer útján értékesített Belépőjegyeket a Vásárlók részére a Szervező értékesíti. A Szolgáltató a Látogatás vagy a Program szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésében való közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. A Látogatás vagy Program lebonyolítója a Szervező, akinek adatait a Belépőjegy, valamint a jegyvásárláskor kapott számla tartalmazza. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel történő Látogatás vagy Program elmaradása kapcsán. Mivel a Belépőjegyek értékesítésében a Szolgáltató közvetítőként működik közre, így az ellenértékről szóló számlát a Szervező bocsátja ki.

4. A Jegyértékesítő nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

5. A jelen ÁSZF-ben szereplő szolgáltatást társaság, szervezet, illetve 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhatja meg. Bármely személyes adata megadása egyben a Vásárló arra vonatkozó jognyilatkozata, hogy a 18. életévét betöltötte. A Vásárló a "Fizetés" gomb megnyomásával fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult, illetve az Adatkezelési tájékoztató tartalmát tudomásul veszi.

6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. A létrejött szerződést a Szolgáltató külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint lehetővé tett - megőrzéséről.

7. A szerződés magyar nyelven jön létre.

8. A Szervező tájékoztatja Vásárlót, és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Jegyértékesítő a Vásárlót a weboldalon való közzététele útján értesíti.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Jegyértékesítő tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést")!

a) A szolgáltatás, vagyis a Látogatás vagy Program lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Látogatás vagy Program adatlapján, részletesebben pedig a NBK honlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található a belépőjegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Jegyértékesítő nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Jegyértékesítő weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot.

b) A Jegyértékesítő neve az I. pontban található.

c) A Jegyértékesítő székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató a Szervező közvetítőjeként (ügynökeként) jár el. A Szervező adatai jelen dokumentum I. pontjában találhatók. A Szervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán, valamint a számlán is szerepelnek.

d) A Jegyértékesítő üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szervező I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat és a kezelési költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f) A Jegyértékesítő határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet, stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Jegyértékesítő maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, azaz bruttó árak, amelyek az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. Az elfogadott fizetési módok részletes leírását a Vásárlói tájékoztató tartalmazza. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

i) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.

j) A Jegyértékesítő olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Jegyértékesítő ésszerű költségeit.

k) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Látogatásra vagy Programra szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.

l) A Szervező nyitvatartási időben telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +3628360122/120m. telefonszámon, illetve a nbk-jegypenztar@ecolres.hu e-mail címen.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

m) A Jegyértékesítő a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

n) A Szervező és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Látogatás vagy a Program befejezéséig tart.

o) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

p) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

q) A Jegyértékesítő részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

r) A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

s) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

III. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szervező ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Jegyértékesítő nem felel. A webshop vásárlás folyamán a Rendszer felhasználói fiókot nem kezel, jelszót nem tárol, felhasználói azonosítás nem történik, csak email cím megadás szükséges a jegyvásárláshoz.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Jegyértékesítő kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató illetve a Szervező a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

4. A Jegyértékesítő a Vásárló adatait elsősorban Vásárlóval kötött szerződés végrehajtása céljából kezeli. A jegyértékesítéssel kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amelyet a Vásárló az ún. Fizetés oldalon ismerhet meg a III.5. pontban írtak szerinti fizetést megelőzően. A Szervező egyéb (nem jegyértékesítési) célú adatkezelésével kapcsolatos feltételeket – amennyiben ilyen adatkezelés történik - a Szervező által közzétett adatvédelmi tájékoztató vagy szabályzat tartalmazza.

5. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a "Fizetés" gombra. Ezt követően a fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat a Jegyértékesítő nem ismeri meg, és nem tárolja).

6. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a vásárló által a jegyvásárlás során megadott személyes adatokat továbbítja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges más adatfeldolgozóknak, amelyek leírását az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

7. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató és az adatfeldolgozók az elvárható legnagyobb gondossággal járnak el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót és az adatfeldolgozókat felelősség nem terheli.

IV. Az internetes jegyvásárlás menete

1. A jegyvásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web-áruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Rendszeren keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez.

3. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szervező Ügyfélszolgálatával a +3628360122/120m. telefonszámon, illetve a nbk-jegypenztar@ecolres.hu e-mail címen.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Jegyértékesítő nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

4. A Belépőjegyek árának meghatározása a Szervező hatáskörébe tartozik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

5. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve 30 perc elteltével, vagy a web böngésző program bezárásával a kosáridő lejár és a kosár tartalma automatikusan törlődik.

6. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

7. Amennyiben a Vásárló számlát igényel a vásárlásról, ki kell töltenie a számlázási adatok mezőt.
A számlát a Szervező a Vásárlástól számított 10 munkanapon belül elektronikus levél (e-mail) útján küldi meg a Vásárló által megadott e-mail címre.

VI. Jegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (e-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

1. Jegytípusok:

E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. Segítségével egyértelműen beazonosítható a jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre. A vonalkódot belépéskor elektronikusan ellenőrzik. Felhívjuk figyelmét, hogy az eTicket önmagában érvényes és jogosít fel a belépésre. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy illetéktelen személy másolatot készítsen az Ön eTicket-jéről. Mivel a vonalkódolvasó rendszer nem érzékel különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ leolvasott eTicket-et fogadják el a Látogatás vagy Program szervezői eredeti jegynek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező eTicket másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül.

Az eTicket-et a rendszer email-ben küldi el a Vásárlónak.
Amennyiben nem arra alkalmas elektronikus eszközön mutatja be a jegyet, úgy a kiküldött pdf formátumú dokumentum minden oldalát nyomtassa ki és vigye magával! A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra lehet szüksége, mely szüksége esetén ingyenesen letölthető: Adobe Reader letöltése.
Az eTicket kinyomtatva vagy a mobiltelefonon bemutatva érvényes. A helyszínen név, foglalási kód, jegysorszám bemondása alapján nem lehetséges a Látogatás vagy a Programra való belépés, ezért kérjük, hogy az eTicket-ét minden esetben kinyomtatva, vagy a telefonján megnyitható jegyként hozza magával.

A vonalkódot a Látogatás vagy Program helyszínén belépéskor elektronikusan is ellenőrizhetik.

2. Az e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód (vagy QR kód) és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

3. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az e-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles jól olvasható formában kinyomtatva vagy a telefonján bemutatva a Látogatásra vagy Programra magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a Szervező a Látogatás vagy Program helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Szervező beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

VII. Elállási és felmondási jog

1. A vásárlás a "Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Látogatásra vagy Programra szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Jegyértékesítőnek nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

VIII. A szolgáltatás korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Jegyértékesítő előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Jegyértékesítő ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz és a weblaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz, ennek alapján Jegyértékesítő kizárja ebből eredő mindennemű kárfelelősségét..

2. A Jegyértékesítő jogosult a Rendszer vagy a weblap karbantartása érdekében előzetes értesítéssel, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül a jegyértékesítést részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni.

3. A Látogatással vagy Programmal kapcsolatosan közzétett információkért, azok helyességéért a Szervező felelős.


5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Jegyértékesítő nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Jegyértékesítő kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

IX. A Látogatásra vagy Programra vonatkozó szabályok

1. A Belépőjegy szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos az ÁSZF-et elfogadta.

2. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett dátumon egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját. Elveszett, megsemmisült, rossz email címre kiküldött Belépőjegy ismételt kiküldésére a Szervező ügyfélszolgálatához intézett megkeresésen keresztül van lehetőség.

3. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, regisztrációs jegy, stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Szervező a beléptetés során jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

4. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Látogatás vagy Program területén belül is csak meghatározott területek látogatására jogosítanak fel.

5. A NBK-t és annak Programjait mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Jegyértékesítő az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Látogatás vagy a Programon való részvétel még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem valósulhat meg.

6. A NBK házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Szervező a Látogatás vagy Program biztonságos lebonyolítása, illetve a Látogatók és a Programon résztvevők zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

7. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

8. A látogatási szabályokat részletesen a NBK Látogatási Szabályzata tartalmazza.

X. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A weblapon megjelenő védjegyek a Szervező és a Jegyértékesítő, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Jegyértékesítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Jegyértékesítőt, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Jegyértékesítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

XI. A panaszkezelés módja

1. A jegyértékesítés folyamatával kapcsolatos panaszkezelési feladatokat a Szolgáltató és a Szervező megállapodása alapján a Szervező végzi A Szervező székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az I. pontban található.

2. A Vásárló a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát a megadott elérhetőségeken közölheti a Szervezővel. A Szervező a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szervező a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt a Szervező a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szervező indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szervező köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szervező székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. A Jegyértékesítő nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens, stb.).

XII. Záró rendelkezések

1. A Jegyértékesítő jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.